........................ขอต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนนะครับ....................... .. ...หน้าแรก......กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.......โรงเรียนภูเขียว.........สพป.ชย.2......สพม.30.....ครูไทย ......ตรวจดูการอบรมพัฒนา ....สมุดเยี่ยม.....ติดต่อ
.....จรวดขวดน้ำ.....

+++ จรวดขวดน้ำ +++

...............สำหรับโครงงานจรวดขวดน้ำ ข้าพเจ้าไม่ได้ผ่านการอบรมที่ไหนเลยความรู้ที่ได้รับมาเกิดจากเสาะแสวงหาจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตด้วยความตั้งใจที่ว่าอยากจะให้นักเรียนที่อยู่ในชนบทได้รับความรู้ใหม่ๆ เพราะในหลักสูตรไม่มีเรื่องการทำจรวดขวดน้ำ ได้แต่เห็นในโทรทัศน์และมีการแข่งขันเฉพาะในกรุงเทพฯ จึงทำให้นักเรียนไม่มีโอกาสรับความรู้และสามารถทำจรวดน้ำได้เลย จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาจากอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำได้เลย ข้าพเจ้าจึงได้ก่อตั้งนักเรียนที่มีแวว มีแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่มีความสนใจ จำนวน 7 คน เพื่อทำการศึกษา จนสามารถทำชุดยิงได้เองและมีการพัฒนาให้ดีขึ้น


........ทำได้แล้ว ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

........เมื่อสามารถทำได้แล้ว ข้าพเจ้าจึงได้ออกเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการและเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ โรงเรียนบ้านดอน นกเอี้ยง โรงเรียนบ้านหันตลาด โรงเรียนบ้านโนนหินลาด กุดกว้าง โรงเรียนบ้านนาไฮฯ และโรงเรียนบ้านสระโพนทอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนที่ข้าพเจ้าได้ให้ความรู้เรื่องการทำจรวดขวดน้ำได้มีความคิดสร้างสรรค์ จนทำให้เกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าจึงได้จัดการแข่งขันการยิงจรวดน้ำระยะไกลขึ้นจนได้สถิติการยิง 112 เมตร โรงเรียนที่ทำการยิงได้คือโรงเรียนบ้านนาไฮฯ ส่วนทางด้านการบริการความรู้ให้กับโรงเรียนอื่นในระดับมัธยมศึกษา ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนภูเขียว ซึ่งมีความสนในที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยที่คุณครูสิงห์ทอง ประทุมชาติ จากโรงเรียนภูเขียวได้แนะนำให้มาทำการศึกษาจากข้าพเจ้า ในวันหยุดราชการ

จากความพยามยาม ความตั้งใจ และการศึกษาค้นคว้าข้าพเจ้าสามารถ

.......สร้างชุดจรวดขวดน้ำโชว์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบจนเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ชมได้ และข้าพเจ้าได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ จำนวน 3 ทีม ที่โรงเรียนภูเขียวในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการยิงจรวดน้ำระยะไกล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการยิงจรวดน้ำระยะไกล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการยิงจรวดน้ำยิ่งเข้าเป้า